เอกสารเผยแพร่

 •   การขออนุญาต : การครอบครอง
  • การอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์  6 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (ต่ออายุ)  6 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (โอน)  6 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (ใบแทน)  6 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด

 •   การขออนุญาต : เพาะพันธุ์เพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ มาตรา 18(2)
  • การขออนุญาตให้เพาะพันธุ์ฯ เพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ  6 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การขออนุญาตให้เพาะพันธุ์ฯ เพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (การต่ออายุ)  6 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การขออนุญาตให้เพาะพันธุ์ฯ เพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (โอนใบอนุญาต)  6 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การขออนุญาตให้เพาะพันธุ์ฯ เพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (ใบแทน)  6 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด

 •   การอนุญาต : ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
  • การขออนุญาตเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  6 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การอนุญาตให้เข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  6 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด

 •   การขออนุญาต : ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ
  • คู่มือการจองที่พักและบริการโดยนักท่องเที่ยวจองเอง  6 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • คู่มือการการจองที่พักและบริการโดยเจ้าหน้าที่สำรองให้  6 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • คู่มือการจองที่พักและบริการจอง ณ เคาน์เตอร์  6 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • คู่มือการจองที่พักและบริการโดยยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร  6 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • คู่มือการขออนุญาตดำเนินกิจการประเภทการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน  6 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • คู่มือการขออนุญาตดำเนินกิจการประเภทการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก ที่ยังไม่เคยมีการอนุญาต  6 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • คู่มือการขออนุญาตดำเนินกิจการประเภทการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก กรณีรายใหม่ทดแทนรายเดิม  6 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • คู่มือการขออนุญาตดำเนินกิจการประเภทการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก กรณีที่เคยมีการอนุญาต  6 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • คู่มือการขออนุญาตดำเนินกิจการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวประเภทรับจ้างหาบ สัมภาระ (ลูกหาบ)  6 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • คู่มือการขออนุญาตดำเนินกิจการบริการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ  6 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • คู่มือการขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในอุทยานแห่งชาติ กรณียื่นขอ อนุญาตที่ส่วนกลาง  6 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • คู่มือการขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ไทยกรณี มีการนำสัตว์ประกอบการถ่ายทำภาพยนตร์  6 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • คู่มือการขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ กรณีขออนุญาตที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16  6 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • คู่มือการขออนุญาตเข้าไปถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ กรณีการถ่ายทำ ที่มีระยะเวลาการถ่ายทำหลายวัน  6 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด

 •   การขออนุญาต : การเพาะพันธุ์สัตว์ป่า
  • การขออนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (อนุญาตเพาะพันธุ์ฯ)  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การขออนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (ต่ออายุ)  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การขออนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (โอน)  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การขออนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (ใบแทน)  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด

 •   การขออนุญาต : สวนสัตว์สาธารณะ
  • การอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (ต่ออายุ)  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (โอนใบอนุญาต)  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (ใบแทน)  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การขอแก้ไขแบบแปลน เพื่อกิจการสัตว์สาธารณะ  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • (การโอนสัตว์ป่าระหว่างสวนสัตว์) การอนุญาตสวนสัตว์สาธารณะ  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด

 •   การขออนุญาต : การค้าสัตว์ป่า
  • การขอรับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การขอรับโอนอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การขอใบแทนใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การขอรับใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด

 •   การขออนุญาต : การนำเข้า การส่งออก และการนำผ่าน
  • การขออนุญาตให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซาก หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การขออนุญาตให้นำเข้าซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา 18(1)  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การขออนุญาตให้นำเข้าซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง (กรณีประสงค์จะให้ทางราชการกระทำการ)  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การขออนุญาตให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา 18(1)  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การขออนุญาตให้นำเข้าซึ่งซากของสัตว์ป่า ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา 18(1)  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การขออนุญาตให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา 18 (1)  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การขออนุญาตให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของอนุสัญญาฯ (CITES)  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การขออนุญาตให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของอนุสัญญาฯ (CITES)  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การขออนุญาตให้นำเข้าซึ่งสัตว์ป่าในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 และบัญชีแนบท้าย หมายเลข 3 ของอนุสัญญาฯ  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การขออนุญาตให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 และบัญชีแนบท้าย หมายเลข 3 ของอนุสัญญาฯ  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การขออนุญาตให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 และบัญชีแนบท้าย หมายเลข 3 ของอนุสัญญา  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การขออนุญาตให้นำเข้าซึ่งซากของสัตว์ป่า ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 และบัญชีแนบท้ายหมายเลข 3 ของอนุสัญญาฯ  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การขออนุญาตให้ส่งออกซึ่งซากของสัตว์ป่า ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 และบัญชีแนบท้ายหมายเลข 3 ของอนุสัญญาฯ  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด
  • การขออนุญาตให้นำผ่านซึ่งซากของสัตว์ป่า ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 และบัญชีแนบท้ายหมายเลข 3 ของอนุสัญญาฯ  7 ส.ค. 2561 |   ดาวน์โหลด

 •   คู่มือจำแนกชนิดพันธุ์สัตว์ป่า
  • คู่มือจำแนกชนิดพันธุ์สัตว์ป่าควบคุมบัญชี 1 ตามอนุสัญญาไซเตส จำนวน 50 ชนิด  17 ธ.ค. 2562 |   ดาวน์โหลด
  • คู่มือจำแนกสัตว์ป่าควบคุม-ฉบับปรับปรุง  9 ต.ค. 2563 |   ดาวน์โหลด
  6 ส.ค. 2561 | Download link คู่มือการขอรับใบอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
  7 ส.ค. 2561 | Download link การขออนุญาตให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของอนุสัญญาฯ
  6 ส.ค. 2561 | Download link การอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
  6 ส.ค. 2561 | Download link การอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (ต่ออายุ)
  6 ส.ค. 2561 | Download link การอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (โอน)
  6 ส.ค. 2561 | Download link การอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (ใบแทน)
  6 ส.ค. 2561 | Download link การขออนุญาตให้เพาะพันธุ์ฯ เพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ
  6 ส.ค. 2561 | Download link การขออนุญาตให้เพาะพันธุ์ฯ เพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (การต่ออายุ)
  6 ส.ค. 2561 | Download link การขออนุญาตให้เพาะพันธุ์ฯ เพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (โอนใบอนุญาต)
  6 ส.ค. 2561 | Download link การขออนุญาตให้เพาะพันธุ์ฯ เพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (ใบแทน)
  6 ส.ค. 2561 | Download link การขออนุญาตเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
  6 ส.ค. 2561 | Download link การอนุญาตให้เข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
  6 ส.ค. 2561 | Download link คู่มือการจองที่พักและบริการโดยนักท่องเที่ยวจองเอง
  6 ส.ค. 2561 | Download link คู่มือการการจองที่พักและบริการโดยเจ้าหน้าที่สำรองให้
  6 ส.ค. 2561 | Download link คู่มือการจองที่พักและบริการจอง ณ เคาน์เตอร์
  6 ส.ค. 2561 | Download link คู่มือการจองที่พักและบริการโดยยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร
  6 ส.ค. 2561 | Download link คู่มือการขอรับใบอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
  6 ส.ค. 2561 | Download link คู่มือการขออนุญาตดำเนินกิจการประเภทการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
  6 ส.ค. 2561 | Download link คู่มือการขออนุญาตดำเนินกิจการประเภทการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก ที่ยังไม่เคยมีการอนุญาต
  6 ส.ค. 2561 | Download link คู่มือการขออนุญาตดำเนินกิจการประเภทการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก กรณีรายใหม่ทดแทนรายเดิม
  6 ส.ค. 2561 | Download link คู่มือการขออนุญาตดำเนินกิจการประเภทการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก กรณีที่เคยมีการอนุญาต
  6 ส.ค. 2561 | Download link คู่มือการขออนุญาตดำเนินกิจการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวประเภทรับจ้างหาบ สัมภาระ (ลูกหาบ)
  6 ส.ค. 2561 | Download link คู่มือการขออนุญาตดำเนินกิจการบริการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
  6 ส.ค. 2561 | Download link คู่มือการขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในอุทยานแห่งชาติ กรณียื่นขอ อนุญาตที่ส่วนกลาง
  6 ส.ค. 2561 | Download link คู่มือการขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ไทยกรณี มีการนำสัตว์ประกอบการถ่ายทำภาพยนตร์
  6 ส.ค. 2561 | Download link คู่มือการขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ กรณีขออนุญาตที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16
  6 ส.ค. 2561 | Download link คู่มือการขออนุญาตเข้าไปถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ กรณีการถ่ายทำ ที่มีระยะเวลาการถ่ายทำหลายวัน
  7 ส.ค. 2561 | Download link การขออนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (อนุญาตเพาะพันธุ์ฯ)
  7 ส.ค. 2561 | Download link การขออนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (ต่ออายุ)
  7 ส.ค. 2561 | Download link การขออนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (โอน)
  7 ส.ค. 2561 | Download link การขออนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (ใบแทน)
  7 ส.ค. 2561 | Download link การอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ
  7 ส.ค. 2561 | Download link การอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (ต่ออายุ)
  7 ส.ค. 2561 | Download link การอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (โอนใบอนุญาต)
  7 ส.ค. 2561 | Download link การอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (ใบแทน)
  7 ส.ค. 2561 | Download link การขอแก้ไขแบบแปลน เพื่อกิจการสัตว์สาธารณะ
  7 ส.ค. 2561 | Download link (การโอนสัตว์ป่าระหว่างสวนสัตว์) การอนุญาตสวนสัตว์สาธารณะ
  7 ส.ค. 2561 | Download link การขอรับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
  7 ส.ค. 2561 | Download link การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
  7 ส.ค. 2561 | Download link การขอรับโอนอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
  7 ส.ค. 2561 | Download link การขอใบแทนใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
  7 ส.ค. 2561 | Download link การขอรับใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า
  7 ส.ค. 2561 | Download link การขออนุญาตให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซาก หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง
  7 ส.ค. 2561 | Download link การขออนุญาตให้นำเข้าซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา 18(1)
  7 ส.ค. 2561 | Download link การขออนุญาตให้นำเข้าซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง (กรณีประสงค์จะให้ทางราชการกระทำการ)
  7 ส.ค. 2561 | Download link การขออนุญาตให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา 18(1)
  7 ส.ค. 2561 | Download link การขออนุญาตให้นำเข้าซึ่งซากของสัตว์ป่า ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา 18(1)
  7 ส.ค. 2561 | Download link การขออนุญาตให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา 18 (1)
  7 ส.ค. 2561 | Download link การขออนุญาตให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของอนุสัญญาฯ
  7 ส.ค. 2561 | Download link การขออนุญาตให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของอนุสัญญาฯ (CITES)
  7 ส.ค. 2561 | Download link การขออนุญาตให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของอนุสัญญาฯ (CITES)
  7 ส.ค. 2561 | Download link การขออนุญาตให้นำเข้าซึ่งสัตว์ป่าในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 และบัญชีแนบท้าย หมายเลข 3 ของอนุสัญญาฯ
  7 ส.ค. 2561 | Download link การขออนุญาตให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 และบัญชีแนบท้าย หมายเลข 3 ของอนุสัญญาฯ
  7 ส.ค. 2561 | Download link การขออนุญาตให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 และบัญชีแนบท้าย หมายเลข 3 ของอนุสัญญา
  7 ส.ค. 2561 | Download link การขออนุญาตให้นำเข้าซึ่งซากของสัตว์ป่า ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 และบัญชีแนบท้ายหมายเลข 3 ของอนุสัญญาฯ
  7 ส.ค. 2561 | Download link การขออนุญาตให้ส่งออกซึ่งซากของสัตว์ป่า ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 และบัญชีแนบท้ายหมายเลข 3 ของอนุสัญญาฯ
  7 ส.ค. 2561 | Download link การขออนุญาตให้นำผ่านซึ่งซากของสัตว์ป่า ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 และบัญชีแนบท้ายหมายเลข 3 ของอนุสัญญาฯ
  17 ธ.ค. 2562 | Download link คู่มือจำแนกชนิดพันธุ์สัตว์ป่าควบคุมบัญชี 1 ตามอนุสัญญาไซเตส จำนวน 50 ชนิด
  9 ต.ค. 2563 | Download link คู่มือจำแนกสัตว์ป่าควบคุม-ฉบับปรับปรุง